Els ancoratges per a façanes ceràmiques són una classe de seguretat addicional que permeten muntar acabats molt més duradors i amb una millor estètica. En aquesta breu guia informativa, el Director tècnic de Peygran ens explica detalladament el funcionament d’aquesta tècnica i com pot ajudar-nos a conservar l’adherència a llarg termini de les nostres rajoles.  

Per què és necessari l’aplacat mixt en el revestiment ceràmic de façanes? 

És molt comú que, amb el pas del temps, les propietats adhesives del morter en les rajoles es vagin perdent degut als agents atmosfèrics i el propi desgast. 

Això ocasiona el despreniment d’aquestes peces, obligant així a dur a terme un ardu i costós treball de recol·locació. Això sol afectar seriosament, tant a l’estètica del lloc com a la butxaca del propietari. 

D’altra banda, a l’Art. 7.10.4 de la norma UNE 138002:201 Regles generals per a l’execució de revestiments amb rajoles ceràmiques per adherència, s’esmenta que: “En rajoles el costat de les quals més llarg superi els 30cm, s’ha d’analitzar la necessitat de fixació amb ancoratge mecànic de seguretat complementari (sistema R2m).” 

Per poder complir amb la normativa i resoldre els inconvenients esmentats amb anterioritat, tenim els ancoratges de façana, els quals consisteixen en una mena de subjecció que, en instal·lar-se, ofereixen un nivell de seguretat addicional al concret. 

Tipus d’ancoratge per a façanes aplacades 

En general, existeixen dues versions diferents de grapes d’ancoratge: grapes vistes, on les patilles que subjecten la ceràmica queden a la vista, i grapes ocultes, en les quals totes dues patilles queden ancorades dins de les ranures del cantó de les rajoles.

Grapa oculta y grapa vista

És aconsellable que aquestes ranures siguin elaborades per especialistes en el mecanitzat de rajoles per a evitar qualsevol possible inconvenient.

Classes de grapes d’acord amb el gruix de la junta ceràmica 

Pel que fa a les juntes, existeix un tipus d’ancoratge especial en funció de les seves dimensions. En rajoles amb fines juntes o mínimes, és possible utilitzar grapes intermèdies com les de la imatge anterior. 

En canvi, en juntes gruixudes s’utilitza una classe de grapes conegudes com a “omega” que, gràcies a la seva forma, poden ser col·locades entre dues rajoles. 

Així com les grapes per a fines juntes, les de tipus omega es poden trobar tant de de forma vista com oculta.

anclatges façana

Fent ús d’una grapa intermèdia, es poden instal·lar juntes fines a partir dels 2 mm. Amb grapes omega, és possible col·locar rajoles amb juntes de 8 a 10 mm. 

En la norma UNE 138002 es suggereix utilitzar un gruix mínim de junta de 5mm en façanes. És fonamental que els tècnics i instal·ladors avaluïn el gruix de junta que millor s’adeqüi a cada façana. 

És essencial utilitzar creuetes per assegurar, en primer lloc, que les juntes comptin amb el mateix ample, i, d’altra banda, que les rajoles no quedin recolzades sobre les grapes. 

El contacte amb un punt sòlid és capaç d’ocasionar trencaments en la ceràmica. 

Finalment, per donar solució a les voreres de façanes, alfeizares i llindes, és necessari usar un tipus de grapa amb una sola patilla, coneguda com a grapa d’arrencada o de vora

Grapa vista i grapa oculta façana

Aquesta és completament compatible amb tots dos tipus de grapa descrits amb anterioritat (intermèdia i omega). 

És imprescindible que les grapes es trobin fabricades amb acer inoxidable. En entorns exposats a la mar i a l’aigua salada, l’acer ha de posseir una qualitat 316 AISI, mentre que el seu caragol necessita ser almenys d’un aliatge de tipus A2. 

Quina quantitat d’ancoratges són necessaris?

És important que la quantitat de grapes utilitzades sigui l’adequada per a suportar la càrrega de les rajoles. 

D’altra banda, s’ha d’assegurar que la separació entre elles no sigui major a 40cm pel fet que, si les rajoles es fragmenten, poden desprendre’s peces d’elles amb facilitat. 

Considerant aquestes recomanacions en la seva instal·lació, els ancoratges per a façana de ceràmica ofereixen acabats excel·lents i molt més duradors que els convencionals. 

Didier García 
Arquitecte
Resp. Tècnic i Prescripció PEYGRAN